۷۶,۰۰۰تومان۱۳۳,۰۰۰تومان

خواص دارویی سندروس. از خونریزى معده جلوگیرى مى كند . دشمن كرم كدو هست . اگر با سكنجبین بخورید از چاق شدنتان جلوگیرى مى كند . سرمه آن با عسل تراخم را مداوا مى كند. ضد شب كورى هست . فارسى و عربى سندروس است . ولى عوام اشتباها نوع كهربا مى دانند. در صورتى كه صمغ نوعى سرو كوهى هست كه در مراكش و اطراف اقیانوس اطلس زیاد است و كسانى كه معدنى تصور كرده اند .

صاف